Stadgar


Stadgar Reviderade vid årsmötet mars 2018


§1 Namn

Föreningens namn är Kvinnojouren MOA
Föreningens säte är Eskilstuna.

§2 Föreningens uppgift

Kvinnojouren MOA är en ideell förening som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för alla människors lika värde.
Föreningen arbetar utifrån insikten om mäns överordnade och kvinnors underordnade ställning i samhället.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningens främsta uppgift är att bedriva jourverksamhet med skyddat boende för kvinnor och deras barn som är utsatta för våld, hot och övergrepp.
Föreningen verkar offentligt för förändring av attityder och värderingar i synen på kvinnor och barn som är utsatta för våld. Föreningen verkar också offentligt för att förändra attityder och värderingar, så våld inte uppstår, genom förebyggande arbete.

§3 Medlemskap

Medlem i föreningen Kvinnojouren MOA är kvinnor och män, som antagit föreningens stadgar samt betalat årlig medlemsavgift.
Alla medlemmar har närvarorätt, rösträtt och förslagsrätt på års- och medlemsmöten.
Medlemskap upphör om årlig avgift ej erlagts.
Efter anmälan äger medlem rätt att utträda ur föreningen.
Medlem som skadar föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen. Skäl till uteslutning skall skriftligt meddelas medlemmen och styrelsen skall vara enig i beslutet.


§4 Medlemsmöten/information

Medlemsmöte skall hållas minst en (1) gång per år genom årsmötet. Information till medlemmarna ska i någon form ske minst tre (3) gånger per år.

§5 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Rösträtt tillkommer varje medlem som erlagt årlig avgift. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Kallelse utsändes senast4 (fyra) veckor före mötet. Extra årsmöte kan hållas när styrelsen anser det erforderligt eller då minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen begär det.
Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast 5 (fem) veckor före årsmötet. Samtliga medlemmar har motionsrätt. Styrelsen har förslagsrätt.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga 1 (en) vecka före årsmötet på föreningens kontor.

§6 Ärenden på årsmötet

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:
a) val av mötesordförande, mötessekreterare
b) val av2 ( två) protokolljusterare, att utöver mötesordförande justera protokollet
c) upprättande av röstlängd
d) val av2 ( två) rösträknare
e) fråga om årsmötets behöriga utlysande
f) behandling av styrelsens berättelse
g) fastställande av resultat- och balansräkning
h) revisorernas berättelse
i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) fastställande av årsavgift
k) fastställande av budget för nästa kalenderår
l)fastställande av antal ledamöter i styrelsen
m)Val
- ordförande – 2 år
- kassör – 2 år
Ordförande och kassör utses växelvis.
- övriga ledamöter – 2 år
Övriga ledamöter utses växelvis på 2 år.
n) val av 2 (två) revisorer – 2 år. Revisorerna utses växelvis.
o) val av valberedning bestående av 3 (tre) ledamöter, varav en är sammankallande
p) behandling av motioner, styrelsens förslag och propositioner
q) presentation av verksamhetsplan

§7 Omröstning

Omröstning sker öppet och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller ordförandes röst utslaget. Sluten omröstning skall genomföras om mötet begär detta.

§8 Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den skall verka i enlighet med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut och handha ledningen av föreningens verksamhet. Föreningens styrelse skall bestå av det antal personer som årsmötet beslutar, dock ska majoriteten ledamöter vara kvinnor och ordförandeposten ska innehas av en kvinna. Styrelsen är beslutsmässig när hälften plus en ledamot är närvarande. Vid omröstning har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst 4 (fyra) gånger per år.

§9 Firmateckning

Styrelsen utser inom sig de personer som har rätt att teckna föreningen. Föreningen skall tecknas av minst 2 (två)personer var för sig, varav den ena är kassören.

§10 Volontärverksamhet

Kvinnor som är medlemmar och genomgått utbildning i ämnet våld mot kvinnor och barn eller på annat sätt förvärvat liknande kunskap kan delta i volontärverksamheten inom kvinnojouren MOA. Om styrelsen så beslutar kan manlig medlem delta i jourens inre arbete.

§11 Tystnadsplikt

Det åligger samtliga i föreningen verksamma att iaktta såväl tystnadsplikt som diskretion i sådant som rör föreningens verksamhet samt sådant som kan vara till men för enskild person eller föreningen. Allmän information om föreningens verksamhet får lämnas.

§12 Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske på föreningens årsmöte. Förslag till ändring skall ske genom motion eller genom styrelsens förslagsrätt till årsmötet. Stadgeändring är ej giltig med mindre än att 2/3 av de närvarande medlemmarna är eniga. För att ändra §§ 12 och 13 fordras 2/3 majoritet vid 2 (två) på varandra följande årsmöten.

§13 Föreningens upplösning

För föreningens upplösning krävs att beslut om detta fattas vid 2 (två) på varandra följande årsmöten och att vid båda årsmötena 2/3 av de närvarande medlemmarna är eniga därom. Eventuella kvarvarande medel skall då av sista årsmötet doneras till Länsföreningen för kvinnojourer i Södermanland.
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer